Stanovy spolku

 

                                          Čl. 1

                                     Název a sídlo

 

Kristínka, z.s. (dále jen spolek) má své sídlo v Praze.

 

 

                                          Čl. 2

                                      Účel spolku

 

Účelem spolku je rozvíjení iniciativy, činorodosti lidí hlavně ve vyšším věku.

 

                                         

Čl. 3

                               Hlavní činnosti spolku

 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2, ve společném zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

        a)vzdělávání v oblasti finanční, psychoedukační, 

b)primární prevence duševních nemocí,

c)osvětová a publikační činnost zvyšující povědomí o aktivitách vedoucí k udržení duševního zdraví,

d)podpora pečujícím rodinám o těžce duševně nemocné,

e)praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní    úrovni,

f)pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k prevenci rizik a udržení duševní svěžesti,

g)organizování kampaní a petičních aktivit,

h)propagace aktivit spolku a osvěty např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti,

i)vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,

j)poradenské a konzultační činnosti,

k)účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se problematiky aktivního stáří,

l)účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy seniorů,

m) napomáhat rozvoji sportovních  aktivit  na všech výkonnostních úrovních,

n) motivovat k aktivnímu životnímu stylu a organizovat sportovní aktivity pro veřejnost.

 

                                                   Čl. 4

                                        Členství ve spolku

 

  1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě přání stát se členem spolku a pracovat na jeho rozvoji. Nové členství vznikne na základě doporučení minimálně jedním stávajícím členem spolku.
  2. Člen spolku má práva:

2.1.     Účastnit se jednání členských schůzí a podílet se na jejich rozhodování hlasováním

2.2.     Volit předsedu spolku

2.3.     Předkládat návrhy, podněty a připomínky nejvyššímu orgánu spolku

2.4.     Podílet se na praktické činnosti spolku

3. Člen spolku má povinnosti:

3.1   Dodržovat stanovy, plnit usnesení členských schůzí

3.2    Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku

3.3    Aktivně a pravidelně se účastnit spolkových aktivit a přispívat ke zlepšení práce spolku

4.  Členství ve spolku zaniká:

                 4.1.   Doručením písemného oznámení o vystoupení člena                                   předsedovi

                 4.2.   Zánikem spolku

                 4.3.   Vyloučením člena členskou schůzí  

5. Seznam členů spolku je neveřejný a zápisy v něm provádí předseda  nebo jím pověřený jiný člen spolku.

 

 

                                          Čl. 5

                                    Orgány spolku

 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

1.   Členská schůze

2.   Předseda spolku

 

 

Čl. 6

                                          Členská schůze

 

  1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů = členská schůze, která rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

1.1.      Schvaluje stanovy spolku a jejich změny

1.2.     Volí předsedu a odvolává jej

1.3.     Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předchozí rok

1.4.     Stanovuje strategické plány spolku

1.5.     Rozhoduje o zániku spolku

2.    Členská schůze je svolávána předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce, pokud jej o to požádá minimálně pět členů spolku.

3.    Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání minimálně pět členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas a může být zmocněn maximálně dvěma členy spolku, kteří se zasedání nemohou zúčastnit. Hlasy přítomných i zmocněných členů jsou si rovny.

4.    O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje předsedou pověřený člen spolku zápis. Zápis ověří další člen spolku nebo předseda.

 

 

Čl. 7

                                              Předseda

 

  1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
  2. Předseda spolku je volen členskou schůzí na dobu neurčitou. Nově zvolený předseda spolku se ujímá funkce následující den po dni volby.
  3. Předseda je povinen:

3.1.     Svolávat členskou schůzi v souladu s čl.6  odst.2 těchto stanov

3.2.     Vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku

3.3.     Vzorně reprezentovat spolek „navenek“

 

 

Čl. 8

  Zánik spolku

 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům zaniklého spolku.

 

 

Účinnost od 5. 2. 2017

 

 

V Praze 4. 2. 2017, schváleno členskou schůzí spolku Kristínka.